Gunnlaugur 100 km hlaupi Bornholm, 29. gst, 2004:

                    aBornholm.JPG (200631 bytes)