TINDR HALLKELSSON: 1. HKONARDRPA
01HkrI.139T.083Sks.228(b)Jms510.p81 Vara gims sem geri01
02   Jms510.p821 Gatat hrinn ru02
03HkrI.140(b)T.084(b) Jms510.p822 Dreif at Viris veri03
04HkrI.141T.100 Jms510.p823 Vann Vina sinni04
05  Jms510.p831 Frat jarl inn ra05
06  Jms510.p832 Gerusk Gndlar bora06
07  Jms510.p833 Saddi jarl ars odda07
08  Jms510.p841 veit ld mean aldir08
09  Jms510.p842 Hrau en Hroptr of ni09
10  Jms510.p851 s fyr bor Bara10
11  Jms510.p852 Undr es reytt ef undi11
TINDR HALLKELSSON: 2. LAUSAVSUR [SJ]
01  Heiv.13 Hit hefr askr vi aska01
02  Heiv.14 Eis eru erfimeiar02